Region Jönköpings Län

Region Jönköpings län (RJL) har varit huvudman och beställare för den länsgemensamma IoT-satsningen sedan projektstart år 2020. Ambitionen sedan dess har varit att kraftsamla till en gemensam satsning på IoT för att undvika att varje deltagande organisation i länet ska behöva upphandla och lära sig om tekniken på egen hand.

Genom att dela på kostnader och resurser är målet att det ska vara så enkelt som möjligt för de deltagande organisationerna att komma i gång med sin IoT-resa. RJL:s roll i satsningen har hittills varit att driva projektet i sin helhet. I detta arbete ingår bland annat att stötta de deltagande organisationerna i deras IoT-initiativ, arbeta fram former för gemensam support och förvaltning av den länsgemensamma plattformen samt utföra kunskapsspridningsinsatser ute i länet för att få med fler organisationer i satsningen.

RJL är även huvudman för det Vinnova-projekt som löpt parallellt med och delfinansierat satsningen under 2021 och 2022. I detta projekt deltar fyra av länets kommuner, tre energibolag och tre universitet/högskolor. Inom ramen för projektet upphandlades och driftsattes år 2021 en länsgemensam IoT-plattform på PoC-nivå för test av några initiala tillämpningar. Under hösten 2021 fattades sedan ett beslut av kommundirektörerna i länets kommuner att satsa långsiktigt på IoT var på en långsiktig IoT-plattform upphandlades under 2022 för bruk i länet under 10+ år framöver.

RJL har hittills inga egna IoT-initiativ i gång men ambitionen är att komma i gång med detta så snart som möjligt.