Internet of Things Jönköpings län

Internet of Things Jönköpings län är en långsiktig IoT-satsning inom Jönköpings län med ambitionen att realisera och konkretisera de möjligheter som IoT medför. Med hjälp av en länsgemensam IoT-plattform möjliggör vi för kommuner, Region Jönköping, Länsstyrelsen, bolag, kommunalförbund och verksamheter att komma i gång, testa och skala upp IoT-lösningar som skapar nytta för invånarna i länet.

Genom att göra detta tillsammans kan vi dela på kunskap, resurser och kompetens – samtidigt som varje aktör slipper att ”uppfinna hjulet” på egen hand. Vår filosofi grundar sig i att sprida ut innovationskraften på fler aktörer och göra det möjligt att dela data, lösningar och koncept mellan varandra. Vi tror att nyckeln ligger i just samarbete, för att lägga grunden för en långsiktigt hållbar och säker digitalisering av Jönköpings län.

Här kan du läsa mer om den länsgemensamma satsningen i sin helhet.

Sidan är uppdelad i följande avsnitt:

Bakgrund

Sedan 2020 har kommunerna i Jönköpings län bedrivit ett pilotprojekt i syfte att testa och lära sig om IoT i mindre skala. Projektet inleddes som ett samarbete mellan Jönköpings-, Värnamo-, Nässjö- och Habo kommun som tillsammans upphandlade en IoT-plattform för test av ett antal initiala IoT-tillämpningar ute i kommunerna.

Sedan dess har fler organisationer i länet valt att ansluta sig till satsningen och under hösten 2021 togs ett beslut av kommundirektörerna i länets 13 kommuner samt regiondirektören att gemensamt satsa långsiktigt på IoT. Under 2022 har projektet därför genomfört en upphandling av en långsiktig IoT-plattform för bruk i länets 13 kommuner, Region Jönköpings län, Länsstyrelsen samt 40 kommunala bolag och kommunalförbund.

I november 2022 tecknades avtal med vår nya plattformsleverantör TH1NG med plattformen IoT Open och under våren 2023 har vi arbetat med att införa plattformen, bygga upp en organisation för support och förvaltning i länet samt skala upp tillämpningar.

Mål

Sedan start har vi arbetat för att göra det så enkelt som möjligt för kommuner och kommunala bolag att starta upp och komma i gång med IoT. Vi tror att innovationskraften växer ute i kommunerna och bolagen när möjligheten finns att ta del och lära av varandras lösningar. Tillsammans arbetar vi för att:

  • Öka kommunernas och länets attraktionskraft genom att skapa nya tjänster och bättre service för invånare och näringsliv.
  • Främja samarbetet mellan kommunerna och lägga grunden för en långsiktig gemensam digital transformation.
  • Underlätta möjligheten att samverka kring olika IoT-tillämpningar mellan de medverkande organisationerna. Färdigutvecklade tillämpningar och koncept kan delas mellan ingående parter i konceptet för att spara kostnader, tid och resurser.
  • Undvika en spretig och splittrad IT-miljö i länet, stuprörslösningar och att enskilda verksamheter upphandlar egna dyra lösningar.
  • Etablera en gemensam långsiktig förvaltningsorganisation, budget, drift och utveckling. Detta skapar även möjligheter långsiktigt för förvaltning och administration av den sammantagna floran av IoT-enheter, IoT-plattform, lösningar och integrationer med mera.

Vision

Vår vision är att göra Jönköpings län till Sveriges smartaste och mest tillgängliga län. Vi tror att nyckeln till att realisera just detta ligger i att samverka över organisationsgränserna och tillsammans bygga långsiktigt hållbara satsningar. Genom att erbjuda möjligheten för kommuner, Region Jönköping, Länsstyrelsen, kommunala bolag, kommunalförbund med flera, att tillsammans utveckla IoT-lösningar och lära sig av varandra, slipper varje organisation att ”uppfinna hjulet på egen hand” – samtidigt som vi tillsammans kan dela på kostnader, resurser och kompetens.

Vår filosofi grundar sig i att samla merparten av vår IoT-data i en branschneutral horisontell IoT-plattform som samtliga deltagare i satsningen har tillgång till och kan nyttja. Insamlad IoT-data i plattformen kan användas för att berika verksamhetssystem och analysverktyg. Det i sin tur kan skapa insikter och användas för att utveckla nya tjänster till länets invånare.

Enkelt att delta

Sedan start har vi haft ett stort fokus på att försöka göra det så enkelt det bara går för organisationer som vill gå med i satsningen och dra nytta av alla positiva möjligheter vi skapar tillsammans. Några viktiga principer för vår satsning, som bidrar till att göra alla trygga med sitt deltagande, är att alla deltar i mån av intresse, tid och möjlighet. Man tar sig helt enkelt an IoT-frågorna i det tempo man mäktar med och utifrån den budget och de resurser man kan uppbåda. Det enda kravet är att man berättar vad man gör och vad som gått bra och dåligt, så att vi lär oss tillsammans.

Ingen är tvungen att använda den länsgemensamma IoT-plattformen även om det är en stark rekommendation att man stämmer av med den gemensamma satsningen innan man går och skaffar egna fristående lösningar. Det kan finnas flera skäl till att man som organisation vill köra någon form av fristående IoT-lösning, men ofta är prisbilden för separata lösningar betydligt högre och dessutom missar man då ofta möjligheter att dela lösningar och samverka med andra aktörer.

Organisation

För att säkerställa framdrift inom hela länet och göra det möjligt att lära av varandra har vi byggt upp en organisation där länets kommuner, Region Jönköping, kommunala bolag och kommunalförbund deltar och har möjlighet till central stöttning. Sedan start har vi arbetat i projektform med en styrgrupp som beslutande organ, och i takt med att projektet växt har även en samordningsgrupp etablerats där länets samtliga kommuner finns representerade och alla deltagande organisationer är välkomna att delta.

Med start under 2023 har vi arbetat med att lägga förutsättningarna för projektet att övergå i långsiktig förvaltning av konceptet. Detta arbete har bland annat innefattats av framtagning av underlag för hur en förvaltnings- och supportorganisation kan byggas upp, hur avtal mellan de ingående parterna ska se ut, inköpsrutiner, processflöden mm. Ett steg i denna omställning är även att starta upp sektorspecifika kunskaps-forum, där verksamheter och bolag ges möjligheten att samverka över kommungränserna inom utvalda sektorer.

kontaktsidan hittar du kontaktuppgifter till nyckelpersoner i organisationen.

Samarbeten

En av framgångsfaktorerna i vårt länsgemensamma koncept är den samverkan vi lyckats etablera, dels inom länet, dels med andra kommuner, regioner och nationella organ. Nedan kan du läsa mer om några av dessa samarbeten.

Kommunal utveckling Region Jönköpings län

Kommunal utveckling utgör huvudman för den länsgemensamma satsningen och tillhör organisatoriskt Region Jönköpings län men arbetar självständigt på uppdrag av länets kommuner. Kommunerna samarbetar i ett antal prioriterade områden såsom social välfärd, hälso- och sjukvård, utbildning inom förskola och skola, miljötillsyn, fritid samt personal- och kompetensutveckling. Arbetet organiseras i olika utvecklingspartnerskap, där kommunerna är finansiärer, aktiva ägare och även tillsätter egna personalresurser för kortare eller längre projekt.

Syftet med samverkan är att åstadkomma en gemensam verksamhetsutveckling, en effektivare resursanvändning och högre kvalitet i de primärkommunala verksamheterna. Verksamheten finansieras dels genom grundfinansiering från kommunerna, dels genom externa medel såsom projektmedel och statliga satsningar.

Kommunal utveckling driver ett antal digitaliseringsnätverk och samverkansforum kopplade till kommunernas olika verksamhetsområden. Varje nätverk har sin handlingsplan och sina fokusområden men samorganiseras utefter prioriterade horisontella utvecklingsarbeten - såsom IoT-projektet. I praktiken innebär det att nätverken kan ha en eller flera arbetsgrupper kopplat till aktuella projekt och leveranser. Kommunal utvecklings utvecklingsledare fungerar som kontaktyta och stödfunktion till kommunerna, bistår med förbättringsförslag, information och beslutsunderlag samt driver samverkansprocesser och leder projekt.

I egenskap av huvudman för IoT-projektet ansvarar Kommunal utveckling för helheten gentemot kommundirektörerna (beställare) och berörda parter i avtal, budget, upphandling samt i att upprätta en långsiktig strategi för IoT-samverkan inom länet. Kommunal utveckling verkar aktivt för horisontell samverkan mellan kommunernas olika förvaltningar och bistår med aktivt stöd, både i projektfas och i fortsatt förvaltning.

IoT Sverige

IoT Sverige är ett strategiskt innovationsprogram som ger stöd och finansierar innovativa IoT-projekt inom offentlig sektor över hela landet. Detta för att hitta lösningar på globala samhällsutmaningar och öka Sveriges internationella konkurrenskraft.

Sedan starten av den länsgemensamma IoT-satsningen har projektet haft förlöpande samarbete och utbyte med Programkontoret på IoT Sverige under flertalet tillfällen. Framför allt har projektet haft ett mycket nära samarbete med IoT Sveriges Arbetsgrupp Standarder & Plattformar. Projektet har använt material och idéer från Arbetsgruppen som underlag för två upphandlingar av IoT-plattformar. Dels en upphandling för pilotprojektet 2020, dels upphandling av långsiktig länsgemensam plattform 2022. Projektet har fortlöpande återrapporterat till Arbetsgruppen. Projektet har även medverkat på IoT Sveriges årskonferenser. IoT Sverige deltog även aktivt som presentatörer under en marknadsdialog som anordnades i Jönköping under våren 2022 inför upphandlingen av den länsgemensamma IoT-plattformen som används i länet idag.

Läs mer om IoT Sverige på deras hemsida.

Sveriges Kommuner och Regioner

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation där alla Sveriges kommuner och regioner är medlemmar. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. De fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning.

Sedan starten av den länsgemensamma IoT-satsningen har projektet haft utbyte med SKR på flera olika sätt och under flertalet tillfällen. Bland annat har projektets huvudprojektledare deltagit i framtagningen av SKR och INERA:s RefARK som utförare. Jönköpings-satsningen har även varit först ut på banan med att testa RefARK i skarpt läge för upphandling av IoT-plattform. SKR var även på ett uppskattat studiebesök i Jönköping under våren 2022.

Läs mer om SKR på deras hemsida.

TH1NG

TH1NG är ett IT/IoT-företag som arbetar med att utveckla och leverera samhällskritisk digital infrastruktur som möjliggör smarta och hållbara samhällen. Med hjälp av plattformen IoT Open skapas effektiva och långsiktigt hållbara tjänster för alla typer av verksamheter.

I december 2022 tecknades avtal med TH1NG som leverantör av vår länsgemensamma IoT-plattform. Med hjälp av de insamlade datat i plattformen kan vi bland annat trigga reaktiva åtgärder när en händelse inträffar, visualisera data som grund för strategiska beslut samt utveckla tjänster för invånare i länet. Plattformen kan nyttjas av länets kommuner, Region Jönköping, Länsstyrelsen, kommunala bolag och kommunalförbund och kommer att finnas på plats i länet i under minst 10 år från avtalstecknandet.

TH1NG tillhandahåller även en stor mängd sensorer och färdiga tjänster inom IoT och kommunikation samt konsulting.

Läs mer om TH1NG på deras hemsida.