Nätverk fastighet
Publicerad:

IoT Fastighet - Sektorspecifikt nätverk – Kunskap, insikt och återanvändning

Den länsgemensamma IoT satsningen, Internet of Things Jönköpings län, fortlöper som planerat. Sedan oktober 2023 har vi besökt en större del av kommunledningar i ingående kommuner i syfte att informera om vad som pågår i projektet samt inventera de utmaningar och behov som finns i respektive kommun och kommunala bolag. På så sätt belyser vi de förutsättningar som finns samt ges en tydligare bild av hur projektet kan stötta kommunerna där och när det behövs.

Som en del av de mål som finns för projektet ingår att starta upp sektorspecifika nätverk. Syftet med dessa sektorspecifika nätverk är att över kommungränserna sprida erfarenheter, kunskap, insikter och inte minst goda exempel. På så vis får vi förståelse för verksamheters olika utmaningar och kan återanvända redan genomförda lösningar eller åtminstone hämta inspiration. Kostnadseffektivt, eller hur!

Vi har nu startat upp ett nätverk, IoT Fastighet vilket tar sin utgångspunkt, i just fastigheter men behandlar även närliggande områden som teknik och VA. Inom IoT Fastighet har vi nu haft två möten med representanter från kommuner såväl som kommunala bolag. Mötena har varit fyllda med energi och idéer om hur vi kan använda IoT för att möta olika typer av utmaningar, inte nödvändigtvis endast inom fastighet men utan även närliggande, relaterade områden såsom teknik och VA.

Under mötena har lokala exempel på IoT-initiativ kopplat till Fastighet, problemställningar och frågor lyfts. Ett exempel som delats i nätverket är Jönköpings kommun som utrustat en förskola i kommunen med smarta belysningsarmaturer för att på så sätt kunna styra och optimera belysningen i lokalerna, samtidigt som det också bidrar till att sänka elförbrukningen. Läs mer om initiativet här.

Mötena har även fungerar som samlingsplats för trend och omvärldsbevakning där exempelvis AI samt digitala tvillingar kan användas för att autonomt styra fastigheter.

Vill ni delta i nätverket Fastighet, andra nätverk eller har frågor av olika karaktär?
Kontakta gärna Simon Hillfors (simon.hillfors@rjl.se) eller Emma Ahlstedt (emma.ahlstedt@rjl.se) projektkoordinatorer i projektet.