Mätpunkter cykel

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning

Förstudie cykelmätning på Höglandet

Nationellt, regionalt och i många av Sveriges kommuner finns målsättningar om att öka andelen cykelresor. Målen är dock svåra att följa upp, då cykeltrafik inte mäts och följs upp i samma omfattning som biltrafik. Anledningen till att trafikmätningar för cykel har brister är flera men en av dem är att det har varit teknisk svårt att få till tillförlitliga data som klarar av att skilja cykeltrafik från exempelvis gång- och biltrafik och som kan följa säsongsvariationer.

IoT-tekniken (Internet of Things) gör det möjligt att med hjälp av uppkopplade sensorer samla in stora mängder data, till exempel för att bättre förstå hur våra vägar och gator trafikeras. IoT-sensorer för att mäta cykeltrafik finns, men det är inte en etablerad teknisk metod i svenska kommuner idag. Sävsjö kommun har tidigare testat en lösning i mycket liten skala inom ramen för länets gemensamma pilotprojekt inom IoT. Sedan november 2022 finns den länsgemensamma plattformen IoT Open på plats som gör det möjligt att skala upp tillämpningarna av IoT i länets kommuner på ett helt annat sätt. Höglandskommunerna ser stora möjligheter med IoT för att tillgodose behovet av bättre flödesmätningar för cykeltrafik och vill testa lösningar som fungerar med den nya IoT-plattformen.

I juni 2022 fastställdes den regionala cykelstrategin för Jönköpings län. Strategin utgår från en vision om att cykeln ska vara ett attraktivt transportmedel i Jönköpings län och har tre målområden. Genom förbättrade trafikdata för cykel kan vi på lång sikt bidra till målområdet om ökad andel vardagsresor med cykel.

Under utveckling
Projektet befinner sig i en förstudiefas där vi tittar på ett antal olika lösningar.

Projektet har endast lokaliserat ett få tal leverantörer som kan leverera den produkt vi efterfrågar. Detta innebär att de produkter vi hittat inte är utprövade av andra användare vilket i sin tur kommer innebära att projektet kommer att ha en förhållandevis lång testperiod innan vi kommer att välja den produkt som vi går vidare med.

Beskrivning av initiativ
Bristen på trafikdata för cykel gäller även för kommunerna Nässjö, Eksjö, Sävsjö, Vetlanda och Aneby. Samtliga Höglandskommuner ser samma brister med dagens cykelflödesmätningar: tillförlitligheten hos de få mätningar som görs är låg och mätperioderna mycket begränsade, oftast en vecka om året på ett fåtal platser, 1-3 mätpunkter i varje kommun. Konsekvensen blir att vi har en mycket begränsad bild över cykeltrafikens utveckling i våra kommuner. Vi har därmed också begränsade möjligheter att följa upp fastställda mål om ökad andel cykelresor. Det innebär även att det finns brister i dagens beslutsunderlag för att kunna prioritera rätt åtgärder när det gäller trafik. Likaså är det svårt att utvärdera hur genomförda åtgärder påverkar cykeltrafiken. Ett annat problem är att vi inte heller själva äger den mätdata som samlas in idag eftersom mätningarna utförs av en extern part, vilket begränsar möjligheterna att aggregera, dela och visualisera data. Det finns således ett stort behov av att hitta och testa nya tekniska lösningar för att få en bättre bild över cykeltrafiken i Höglandskommunerna.

Mätpunkter cykel med potentiella cykelvägar
Storgatan-Odengatan flygfoto 2
Storgatan-Odengatan flygfoto
Tunneltorget (1)
Tunneltorget (2)
Tunneltorget (3)
Västra Järnvägsgatan-Ljungagatan (1)
Västra Järnvägsgatan-Ljungagatan (2)
Västra Järnvägsgatan-Ljungagatan flygfoto
Västra Järnvägsgatan-Muraregatan (1)
Västra Järnvägsgatan-Muraregatan (2)
Västra Järnvägsgatan-Muraregatan flygfoto

Fler initiativ du kanske gillar

Mätning av badvattentemperatur

I Värnamo har sensorer placerats ut på ett antal kommunala badplatser för att mäta badvattentemperaturen under sommarsäsongen. Värdena läggs in…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning

Beläggningsgrad av friluftsleder

För att få en bättre bild av i vilken omfattning friluftleder och promenadstråk används vill tekniska förvaltningen i Värnamo kommun…

Taggar

Status:Under utveckling

Det finns en tydlig tanke med initiativets utformning