Initiativ_Jönköping_Äldreboende_3

Status:Under utveckling

Trygghet för seniorer och äldre i hemmiljö

Jönköpings kommun vill testa hur de med hjälp av olika IoT-enheter kan hjälpa medborgare som ännu inte har någon insats från kommunen. Detta görs för att vi ska lära oss och skapa kunskap för framtiden om hur IoT kan användas och tillämpas i hemmet, och det i sin tur kan möjliggöra ett längre kvarboende för medborgaren.

Jönköpings kommun har samarbetat med Jönköping University och Skövde högskola. Den första aktiviteten inom ramen för delprojekt ”Trygghet för seniorer och äldre” har varit att skicka ut en enkät till pensionärsorganisationer. Fokus för enkäten var att utforska behovet av digitala och tekniska stöd i vardagslivet utifrån ett användarperspektiv.

Den andra aktiviteten inom ramen för delprojektet var en workshop. Aktiviteten tog sitt avstamp i resultatet från enkätundersökningen och fokus var att utforska vilka funktioner i användandet av IoT-teknik utifrån ett användarperspektiv som är relevanta och värdeskapande för målgruppen.

Som en sista aktivitet planeras uppsättningar av testmiljöer med olika funktioner och scenarion. För att exemplifiera kan ett scenario vara att via rörelse trigga en nattbelysning, ett annat scenario att avisera att kylskåpsdörren varit öppen mer än fem minuter. Målsättningen är att testmiljöer ska installeras hos 5-10 medborgare.

Fler initiativ du kanske gillar